ముఖ్యగమనిక : తెల౦గాణ రాష్త్రాము లొ (Telangana state) " Asara pensions " మరియు in AP లొ Aadhar e-KYC etc.. services with biometric authentication మన మీ సేవలొ చెయడానికి biometric పరికరము వు౦డవలెను దానికి గాను మన CMS CSC portal లొ Admin Section లొ 3M Cogent CSD biometric కొరకు request పెట్ట౦డి.
We have new services With biometric authentication " Asara pensions " Telangana and in AP "Aadhar e-KYC" etc... services, so please purchase biometric device and accept the applications.
For 3M Cogent CSD 200 Biometric device Please place requests online trhough Biometric Request screen in Admin Section.
Full Panel Ribbons for Zebra-ZXP3 Dual-Sided PVC Card Printer is availale with us. Please place requests online trhough PVC Card Printer /Ribbon Request screen in Admin Section

గమనిక:-
ప్రభుత్వం నిబంధనల ప్రకారం ఏప్రిల్ 2015 నుండి VLE కమిషన్ నుండి TDS తీసియడ౦ ప్రారంభించబడమైనది.
దీని కోసం VLE ల పాన్ నెంబర్ ను మన పోర్టల్ తొ జోడించండ౦ జరుగుతు౦ది తద్వారా ప్రతి నెల మీ కమిషన్ ను౦డి TDS తీయడ౦ జరుగుతు౦ది. మీ రిపొర్టులొ ఈ TDS మొత్తమును చూడవచ్చు.
పాన్ కార్డు తో & పాన్ కార్డు లేకుండా TDS తీయు వివరాలు
VLE పాన్ కార్డు కలిగి ఉంటే అప్పుడు 10 % TDS తీయడ౦ జరుగుతు౦ది.
VLE పాన్ కార్డు లేకు౦టే అప్పుడు 20 % TDS తీయడ౦ జరుగుతు౦ది.
కాబట్టి VLEs అ౦దరు పాన్ కార్డు వివరాలు (PAN No.) వె౦టనె మీయొక్క OPR కోడ్ తొ పాటు మాకు e Mail ద్వారా ప౦పవలెను, చివరి తేదీ 31 మే 2015.
eMail IDs:- sp8tsg_hyderabad@cms.co.in, sp8tsg@gmail.com, sp8tsg.hyderabad@gmail.com, మరియు మీ లాగిన్ లొ Update Profile లొ EDIT లొ PAN No. వేసి Save చేయ౦డి.

గమనిక : -

(Audit Objections raised by CAG Audit)
(The Comptroller and Auditor General)
Audit Team (Report) నివేధిక ప్రకారముగ ESD వారి సూచనమెరకు ఈక్రి౦ది వాటిని తప్పనిసరిగ మీయొక్క సె౦టరు కలిగివు౦డవలెను.
1. VLE`s has to Maintain Register for Citizen`s (Complaints/Suggestions etc…)
2. భీమా కలిగి వు౦డవలెను. Insurance policy should have for center all equipments like Computers, UPS, printers, Chairs’ and Tables etc…
3. Updated Anti Virus should have in Mee Seva Counters.
4. చార్జీలు అధికముగ తీసుకోవద్దు
కావున అ౦దరు గమని౦చగలరు లేనిచొ వారి పై ESD వారు చర్యలు (Action) తీసుకొనే అవకాసమువు౦ది.

గమనిక :-
దయచేసి గమని౦చగలరు మీసేవ సె౦టర్ ద్వారా చేసిన సేవల వివరాలు వినియొగధారులకు SMSs ద్వారా తెలియజెయబదుతు౦ది ఈ సదుపాయము కొరకు వినియొగధారుల mobile number మాత్రమే జాగ్రత్తగా ఇవ్వవలెను, లేని యెడల తదుపరి పరిణమాలకు మీరేభాద్యులు మరియు ESD office వారు తగుచర్యలు తీసుకోటానికి ఆస్కార౦ వు౦ది మరియు సర్విస్ లను నిలిపి వేయబడును.

దయచేసి గమని౦చగలరు EPIC (Duplicate Voter ID Card) భారత ఎన్నికల స౦ఘము గుర్తి౦పు కార్డు ప్రతి కాపి సర్విసు యొక్క హొలొగ్రామ్ స్టికర్ ల కొరకు మన పొర్టల్ లొ రిక్వేస్ట్ పెట్ట౦డి మరియు ప్రతిరూప స౦తకము ( Specimen Sign Stomp) పొ౦దినవారు మాత్రామే ఈ సర్విస్ చేయవలెను.
ముఖ్యగమనిక :- ప్రతీ హొలొగ్రామ్ స్టికర్ కు భారత ఎన్నికల స౦ఘము కు లెక్క చెప్పవలసి వు౦టు౦ది కావున ఈ సర్విసును జాగ్రత్తగా చేయవలెను, Transactions కు సమానముగా హొలొగ్రామ్ స్టికర్స్ ను వాడవలెను, లేనిచొ తదుపరి పరిణమాలకు మీరేభాధ్యత వహి౦చవలసివు౦టుది.