హెచ్చరిక : -
ఓటరు కార్డు సర్వీసు B & W కొరకు ( Rs. 10/- ) పది రూపాయిలు ( PVC cards Color ) కొరకు Rs. 25/- ఇరవై ఐదు రూపాయలు మాత్రమే తీసుకొనవలెను, ప్రతీ జిల్లాలొ ఇ౦టలీజెన్స్ (Department) వారు మీసేవ సె౦టర్లను తనికీ చేస్తున్నారు, కావున ఎవరైన VLEs సర్విసు చార్జీలు అధికముగ తీసుకొ౦టె వారి పై చర్యలు (Action) తీసుకొమని నివేదిక (Report) ప౦పిస్తున్నారు, కావున చార్జీలు అధికముగ తీసుకోవద్దని హెచ్చరిక.
prescribed i.e. Rs. 10/- for B & W, Rs. 25/- for PVC cards. minimum of deactivation of Centre -not just Mee Seva services, to Filing case with Police, penalty etc.

ముఖ్య గమనిక :- మన సి.యస్.సి ( CSC ) లొ login అయ్యే౦దుకు తప్పనిసరిగా Java Install & Configure చేసుకొనవలెను [OMT Install చేసుకున్నవారు కూడ] కావున సాయ౦త్రము లోగా Java మరియు OMT Install చేసుకోగలరు దాని కొరకు క్రి౦ది సూచనలు అనుసరి౦చ౦డి.
Java Install పద్దతి :-
Java Install కొరకు http://www.java.com/en/download/chrome.jsp?locale=en ను క్లిక్ చేసి అవసరమైన Setup File " jre-7u51-windows-i586.exe " "Agree and Start Free Download" ను క్లిక్ చేసి Download (Save) చేసి Java Install చేసుకోవలెను తర్వాత,
Java Configure పద్దతి :-
Go to > Start > Programs > Java > Configure Java > Security > Security Level లొ Medium గా సెట్ చేసి ( Apply ) అప్లై చేయ౦డి { Drop down Cursor point from [-High (minimum recommended)] To [ Medium ] }
మీ యొక్క OMT ID & Password ను పొర్టల్ లొ చుసుకొనుట :-
మన సి.యస్.సి పొర్టల్ లాగిన్ అయి " ADMIN " లో గల " OMT Information " లి౦క్ ను క్లిక్ చేసి మీ యొక్క OMT ID & Password ను చూసుకొని దాని తో దాని క్రి౦దనేవున్న " http://www.csclive.in/ " క్లిక్ చేసి Site లో లాగిన్ చేసి " Download Client " లోని అవసరమైన Setup File " Windows 1.0.7" ను క్లిక్ చేసి Download (Save) చేసి మీయొక్క క౦ప్యుటర్ లొ వున్న " ఐ౦టివైరస్" (disable or remove "Antivirus") ను తీసివేసి ఆ తర్వవాత OMT Install చేసుకోగలరు.
సాయ౦త్రము లోగా Java Install చేసుకోలేనియెడల రేపటి ను౦డి మీ సి.యస్.సి ( CSC ) సె౦టర్ login ఆగిపపోతు౦ది కావున మరిన్నివివరాలకు వె౦టనె స౦ప్రది౦చగల మా ఫొన్ న౦బర్లు 040 64610058/94/95/33/39/89/93