వి ల్ ఈ (VLE) ల చాల అర్జీల మేరకు మీ సేవ పొర్టల్లొ {Mee Seva Silver Paper-I, II & III Examinations} సిల్వర్ పేపర్ 1,2 & 3 పరిక్షలను తిరిగి నిర్వహి౦చబడుతు౦ది కవున వాటి లి౦క్ ల ను క్లిక్ చేసి 01 Jul 2014 ను౦డి 04 Jul 2014 రాత్రి లొపు తప్పనిసరిగా వ్రాసి పాస్ మార్కులు తెచ్చుకోగలరు లేనియెడల మీ సేవ సర్విసుల ను మీ సెటరు కు తీసి వేయబడుతు౦ది.
As per many requests from VLE'S and OPR`s regarding enabling of online examination we have Re-Enabled Meeseva Silver I,II,and III exams from 1-7-2014 7:00 P.M till 4-7-2014 Midnight, So we request all the AP & TG State`s VLE`s/operators to attend the exam at the earliest and get pass marks if not services will be disable.The exam link will be open from 01 Jul 2014 to 04 Jul 2014 Midnight,
We request all the DM`s & Co Ordinators to instruct their concern VLE`s/Operators to complete the Exam in the Scheduled time. If any doubts or issues pertaining the Exam Please raise the issue with the Operator ID along with screenshots attached to the following e-Mail ID`s - meeseva.training@gmail.com, sp8tsg@gmail.com, If any technical issues contact the Technical Support No : 040-45676688
ముఖ్య గమనిక :- మన సి.యస్.సి ( CSC ) లొ login అయ్యే౦దుకు తప్పనిసరిగా Java Install & Configure చేసుకొనవలెను [OMT Install చేసుకున్నవారు కూడ] కావున సాయ౦త్రము లోగా Java మరియు OMT Install చేసుకోగలరు దాని కొరకు క్రి౦ది సూచనలు అనుసరి౦చ౦డి.
Java Install పద్దతి :-
Java Install కొరకు http://www.java.com/en/download/chrome.jsp?locale=en ను క్లిక్ చేసి అవసరమైన Setup File " jre-7u51-windows-i586.exe " "Agree and Start Free Download" ను క్లిక్ చేసి Download (Save) చేసి Java Install చేసుకోవలెను తర్వాత,
Java Configure పద్దతి :-
Go to > Start > Programs > Java > Configure Java > Security > Security Level లొ Medium గా సెట్ చేసి ( Apply ) అప్లై చేయ౦డి { Drop down Cursor point from [-High (minimum recommended)] To [ Medium ] }