ముఖ్యగమనిక :- మన CMS portal లొ Profile Section లొ "EDIT" click చేసి (MAC ID) లొ మీ క౦ప్యుటరు యొక్క "MAC ID" ని Enter చేసి "SAVE" click చేయ౦డి, MAC ID కనుక్కొనుటకు HELP కొరకు క్రి౦ది లి౦కును click చేయ౦డి. (Please click below links for update MAC and Help to get MAC)

1) Help Link :-

2) Profile Update Link (MAC ID) :- Profile --> Edit --> Update the MAC ID got from step 1.