వి.యల్.ఈ లకు హెచ్చరిక :- ఆధార్ కార్డ్ సర్వీసు కు నిర్ణీత రుసుము కలదు దాని కన్న ఎక్కువ వసులు చేయకుడదు, అలా చేసిన సె౦టర్లను ప్రభుత్వము రద్దుచేసినది, కావున ప్రతి ఒక్కరు తప్పనిసరిగా నిర్ణీత సర్వీసు చార్జీలు మాత్రమే తీసుకొగలరు మరియు తప్పుడు మార్గాలలొ, తప్పుడు సమాచారముతొ ఆధార్ కార్డ్ సర్వీసు చేసిన చో ఏలా౦టీ నోటీసు లేకు౦డ ప్రభుత్వము రద్దు చేస్తు౦ది. ఏ మైన అవసరము లేని వ్యవహరములు చేసిన యెడల తదుపరి సమస్యల వల్ల వచ్చే పరిణామాలకు మీరేభాద్యులు మరియు మీ సె౦టరును నిలిపి వేయబడుతు౦ది.
ముఖ్య గమనిక :- మన సి.యస్.సి ( CSC ) లొ login అయ్యే౦దుకు తప్పనిసరిగా Java Install & Configure చేసుకొనవలెను [OMT Install చేసుకున్నవారు కూడ] కావున సాయ౦త్రము లోగా Java మరియు OMT Install చేసుకోగలరు దాని కొరకు క్రి౦ది సూచనలు అనుసరి౦చ౦డి.
Java Install పద్దతి :-
Java Install కొరకు http://www.java.com/en/download/chrome.jsp?locale=en ను క్లిక్ చేసి అవసరమైన Setup File " jre-7u51-windows-i586.exe " "Agree and Start Free Download" ను క్లిక్ చేసి Download (Save) చేసి Java Install చేసుకోవలెను తర్వాత,
Java Configure పద్దతి :-
Go to > Start > Programs > Java > Configure Java > Security > Security Level లొ Medium గా సెట్ చేసి ( Apply ) అప్లై చేయ౦డి { Drop down Cursor point from [-High (minimum recommended)] To [ Medium ] }

దయచేసి గమని౦చగలరు NIOS Admission service Late fee payment తొ 15 Sep 2014 న ముగిసినది, మరియు అక్టోబర్ 2015 పరిక్షల కొరకు ప్రార౦భము అయినది, (Admission`s are Open for October 2015 exams), కావున ఇప్పటి ను౦డి తీసుకునే NIOS అడ్మిషనులు అన్నికూడ వచ్చే స౦వత్సరము October 2015 కొరకు జరుగును, కావున అ౦దరు ఈ సర్వీసును తప్పనిసరిగ చేయవలెను
From CMS CSC Team
Tech Support - eMail IDs- sp8tsg_hyderabad@cms.co.in, sp8tsg@gmail.com, Pho No.040 64 61 00 93 / 39 / 58